4.4.3. Mots i expressions dialectals

Es respecten els mots i les expressions dialectals que no recull cap diccionari [v. 1.3] però que tenen tradició o són derivats d’altres dialectalismes admesos. Per exemple:

argenda(perhisenda, masia)
d'escallimpada(perd'escallimpantes)
escalivotar / escalivotada(perescaldufar / escaldufada)
faenar / faenatge(perfeinejar / feinada)
muga(perfita)
trabulossi(pertràfec)

En els oradors valencians, respectem les formes lèxiques pròpies que recull el Diccionari normatiu valencià (2006) i les variants morfològiques que recull la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana Per exemple:

ahí
aixina
bonico
coneiximent
decepcionar
en seguida
n'hi ha (per hi ha)
parle (1a p. sg. present d'indicatiu)
servisca (3a p. sg. present d'indicatiu)
vore/veure

En els oradors nord-occidentals, respectem les formes lèxiques pròpies que recull el Diccionari catalana-valencià-balear i, en el cas dels tortosins, si escau, el Diccionari normatiu valencià (2006) i les variants morfològiques que recull la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana.

complit
detràs
en seguida
este, esta, estos, estes
omplit
pos
vore/veure

Pel que fa a l’expressió del temps, respectem la forma de dir les hores de l’orador (sistemes de campanar o de rellotge) tant per als dialectes orientals com per als occidentals (per al sistema digital, v. 2.6.2). Per exemple:

tres quarts i mig de dues
un quart de tres
les nou i vint
les huit i mitja