4.4.1. Dialectes geogràfics

Les formes no estàndards es corregeixen. Per exemple:


ceiapercella
duguesperdues
ginoll/junollpergenoll
paiaperpalla