2.6.2. Xifres aràbigues

S’escriuen amb xifres aràbigues les numeracions citades per un cardinal corresponents a:

• Pàgines:

Ho poden trobar al diari de sessions número 123, plana 10...

En la pàgina 16 de l’informe se’ns corroboren totes les nostres sospites.

• Sessions:
A la darrera sessió de la comissió, la sessió 15...

• Punts de l’ordre del dia:
Debatrem tot seguit els punts 3 i 4.

Aquesta proposta constitueix el punt 2 de l’ordre del dia.

• Resultats de les votacions:
La proposició queda aprovada per 9 vots a favor, 4 en contra i 1 abstenció.

• Articles, apartats i annexos d’un text normatiu:
Es tracta de modificar l’apartat 2 de l’article 37.

Són els punts 2 i 3 de les resolucions...

A l’annex 1 del document que hem repartit trobaran...

• Capítols pressupostaris:
Informe de fiscalització 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

• Números de registre i numeracions d’identificació (textos legals i normatius, esmenes, propostes, jutjats, etcètera), que han d’anar sense punt:
les normes ISO 9000

Votem la proposta amb el número de registre 26541.

el Jutjat número 5

el tripartit 2

Agrupem les esmenes 4, 5, 12 i 13; pel que fa a la 1082...

• Dies i anys corresponents a una data:
14 de novembre de 1990

• Hores en sistema digital:
S’anuncia que les preguntes seran substanciades a les 16 hores de demà.

L’apagada de llum va produir-se a les 15.30 hores de dilluns...

• Quantitats que inclouen fracció decimal:
L’índex que es dona és el 23,5.

• Quantitats expressades amb tres paraules o més (no s’hi compta la conjunció dels numerals compresos entre vint i trenta), i també, per coherència, els numerals de menys de tres paraules que es refereixen a una quantitat més gran, citada sencera en la mateixa frase o en el mateix paràgraf. Per exemple:
43 o 44.000 pessetes

Però, darrere un punt, les escriurem amb lletres (v. 2.6.1).

• Els milions i els bilions, però, quan són quantitats rodones, s’escriuen en combinació amb lletres:
25 milions
1 bilió 300.000 milions

• Carreteres (llevat de l’N-II i anàlogues, per tradició) [v. 2.8.2.8. Noms de lloc]:
N-142
A-2
C-234

• Quantitats diverses pertanyents a llistes o enumeracions, encara que siguin d’un sol dígit:
Un noi en edat escolar pot arribar a veure a la televisió en una setmana una mitjana de 670 morts, 18 segrestaments, 878 baralles físiques, 420 confrontacions armades...

S’han cremat 300 coberts de farratge, 2 magatzems, 13 granges de porcs, 15 granges de vedells, 1 granja de pollastres, 8 galliners, 13 arnes, 1 granja d’ovelles i 13 de conills.

• Els números de telèfon —i amb un espai cada tres xifres si són de nou xifres:
el 112
900 900 120
933 046 500

• Els graus, els minuts i els segons en el sistema sexagesimal:
entre 35 i 45 graus sud
41 graus, 48 minuts i 58 segons nord