2.7. Grafia de les sigles i els acrònims

Entenem per sigla el mot format per totes o algunes de les inicials dels substantius i els adjectius que constitueixen el nom i per acrònim el mot format per grups de lletres o una combinació de lletres i d’inicials dels substantius, els adjectius, les preposicions i les conjuncions. Les sigles s’escriuen amb majúscules i els acrònims amb majúscula inicial, únicament. Per exemple:

PAU [Pla d’actuació urbanística]

Cesca [Centre de Supercomputació de Catalunya]

Idiada [Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil]

Les sigles i els acrònims s’escriuen sense punts i no tenen flexió de plural, malgrat que l’orador o oradora els digui en plural. A més, encara que desenvolupats s’escriguin en cursiva, quan són sigles o acrònims sempre els escriurem en rodona. Per exemple:

La legislació afecta unes quantes ONG...

Els CAP estan distribuïts per tot Catalunya.

Ja sap vostè que tots els DOGC tenen versió en espanyol.

Cal apostrofar l’article determinat i la preposició de, si escau, davant els que es llegeixen lletra per lletra i comencen per vocal o per una consonant el nom de la qual comença per vocal. Per exemple:

els portaveus d’UGT i de Comissions Obreres han arribat a un acord

els portaveus de la UGT

els representants de la UB

Poden accedir a l’FP...

l’FPAC, l’LGAI, l’FNAC, l'LRSAL, l'N-141...

Pel que fa als que es llegeixen per síl·labes, l’apostrofació segueix les regles generals (si se’n sap el gènere):

l’Incavi
l’IVA
l'UNICEF
la UNESCO
l’UTE
l’USO
la UAB

S’escriuen amb minúscules les sigles i els acrònims lexicalitzats, és a dir, els que ja tenen una certa història i tradició, han fet derivats i admeten plural. Per exemple:

els ovnis
les pimes
les vises

Si s'esmenten noms i cognoms de persones amb les inicials, els escrivim amb majúscula, punt i espai. Per exemple:

la petició feta per la senyora M. B. S.