4.1. Regles generals

L’establiment del text en l’aspecte lingüístic, sota el criteri restrictiu enunciat en l’apartat 1.2, es guia per les regles següents:

1. Reducció de totes les variants i realitzacions fonètiques i de fonètica sintàctica al sistema fonològic normalitzat, representat per l’ortografia oficial, sense excepcions.

2. Reducció de les variants morfològiques i d’ús de les partícules i les formes gramaticals al sistema morfològic i morfosintàctic estàndard (estàndard general i variants), aplicant-hi quan escaigui les especificitats d’aquesta regla enunciades en l’apartat 4.2. Cal exceptuar-ne els casos en què l’aplicació d’aquesta regla comportaria una alteració substancial de la construcció realment feta per l’orador/a.

3. Manteniment de la sintaxi de la frase i del discurs en tots els casos, llevat dels criteris enunciats en l’apartat 4.3.

4. Manteniment del lèxic i la terminologia en tots els casos, llevat de les substitucions establertes en els apartats 4.4.1, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.8, 4.4.10.2 i 4.4.11.3, els criteris dels quals s’han d’aplicar de la manera més restrictiva possible.