4.4.8. Calc semàntic

Les ampliacions del camp semàntic d’un mot, les respectem. Com ara:

abundar(perinsistir / reiterar)
adient(peradequat / convenient / pertinent)
bolcar [dades](perabocar)
cita(percitació)
cohonestar(percompatibilitzar)
contemplar(pertenir en compte / regular)
demandar(perreclamar / exigir)
[posar] en entredit(per[posar] en dubte)
extrem(perpunt / qüestió / aspecte)
extremadament(perextremament)
ficar [en marxa, en relleu](perposar [en marxa, en relleu])
llistat(perllista)
obrar(pertenir / ser [en poder d’algú])
pesat(perpesant)
postura [política](perposició)
preveure(perassenyalar / establir)
propi / pròpia(permateix/a)
recolzament(persuport)
recolzar(perdonar suport)

Tanmateix, corregim les formes generalment rebutjades. Com ara:

bones tardesperbona tarda
medipermitjà
postaperposada
precisar (/-se)pernecessitar (/ caldre)
tràficpertrànsit
un tantperuna mica
valperd’acord
varis / vàriesperuns/es quants/es, diversos/es