4.4.9. Formes alternes i preferents

Les expressions i els termes pronunciats, els respectem encara que hom pugui considerar que n’hi ha de preferibles o de «millors», o encara que les fonts determinades en l’apartat 1.3 en donin de preferents. Per exemple:

a mitjans de(pera mitjan)
a nivell de(perpel que fa a, en l'àmbit de)
arreglar(perarranjar)
aterrar(perconcretar)
carència(perdeficiència)
càrnic/càrnica(percarni/càrnia)
davant de(perdavant)
de cara a(peramb vista a)
degut a(pera causa de, perquè)
destí(perdestinació)
de totes formes(perde tota manera)
donat que(peratès, que, com que, en el cas que, ja que)
el dia següent(perl’endemà)
endegar(peremprendre, engegar)
entrega(perlliurament)
entregar(perlliurar)
ésser necessari(percaldre)
exercitar(perexercir)
existir(perhaver-hi)
hostaleria(perhoteleria)
inclús(perfins i tot)
lliberal(perliberal)
per altra banda(perd’altra banda)
per favor(persi us plau)
per mor de(perper causa de / amb la intenció de)
per part de(perde / per)
per una part(perd’una banda)
per un cantó(perd’una banda)
respecte de(perrespecte a)
reunir(pertenir / complir [condicions])
rigorositat(perrigor)
seguir(percontinuar)
sembla ser que(persembla que)
[per] si un cas(per[per] si de cas / si per cas)
situar(perexposar, explicar)
verdader/a
vertader/a(ment)
(perveritable[ment])