4.4.6. Derivacions impròpies

Les derivacions que són impròpies es corregeixen. Com ara:

aclaracióperaclariment
aclaratoriperaclaridor / d’aclariment
coaligar (-se)percoalitzar (-se)
encomanaperencomanda
extraditarperextradir
financiacióperfinançament
garantitzarpergarantir
heredarperheretar
mapejarpermapar / mapificar (en valencià)
minusvaliaperminusvalidesa
monitoritzaciópermonitoratge
monitoritzarpermonitorar
vial [adj.]perviari/viària


N’exceptuem, però, les derivacions la genuïnitat de les quals és objecte de polèmica. Aquests casos, de moment, els respectem. Per exemple:

disseccionar(perdissecar)
redactat(perredacció)
sobradament(persobrerament)

També n'exceptuem les derivacions impròpies amb una certa càrrega ideològica. Per exemple:

monomarental(permonoparental)