4.4.5. Renecs i insults

Les formes no admeses s’escriuen entre cometes. Com ara:

Tots són uns «mamons»...