4.3.4.6. Oracions amb gerundi

Respectem tots els usos del gerundi.

• Copulatiu
Són les comunitats autònomes, les encarregades del control, actuant l’Administració central com a coordinadora. 
• De conseqüència
L’avió xocà contra la casa, morint a l’acte tots els ocupants. 
• De posterioritat
Va pujar a l’escenari, imposant-li la condecoració tot seguit. 
• Especificatiu
El Parlament ha aprovat el plec de clàusules regulant els requisits que han de complir els aspirants. 

Tinc a la memòria el Decret del 2 de febrer de 1990 suprimint quatre comissions. 
• Final
Aquest document s’ha de fer servir en el cas que el terreny pertanyi a diversos propietaris, recollint-ne les dades i anotant el domicili fiscal sota el nom de cadascun. 
• No factual
Tot i així, va ser una candidata tenint totes les qualitats.