4.3.4.5. Oracions condicionals amb infinitiu

Respectem les oracions condicionals amb infinitiu. Per exemple:

A no ser que fossin de la Generalitat... Per Si no és que eren de la Generalitat...

De portar-se a terme... Per Si es portés a terme...