4.3.4.3. Oracions causals d’infinitiu

Es corregeixen sempre. Per exemple:

Es va acordar la incoació d’un expedient disciplinari contra sis funcionaris per tractar-se de càrrecs de confiança. Per Es va acordar la incoació d’un expedient disciplinari contra sis funcionaris perquè es tractava de càrrecs de confiança.

Han perdut la votació per arribar tard. Per Han perdut la votació per haver arribat tard / perquè han arribat tard.