2.8.2.2.4. Designacions incompletes

[v. pàg. 21 de Majúscules i minúscules de la DGPL]

Els mots Mesa i Ple s’escriuen amb majúscula, però quan ple designa el procediment, s’escriu amb minúscula. Igualment, pel que fa al mot presidència, en el cas que es refereixi a la persona, és a dir, al president o presidenta, s’escriu amb minúscula:

Aquest diputat creu que seria bo que s’aconseguís altra vegada la unanimitat del Ple...

En el darrer Ple es va debatre...

Els debats en comissió són molt més llargs que els debats en ple...

El president
Aquesta presidència fa la mateixa pregunta que ja ha fet abans...

Escrivim seguretat social i inspecció de treball en minúscula sempre que no formin part del nom d'un organisme. Per exemple:

Cotitza a la seguretat social.

Demanen la transferència de la inspecció de treball a Catalunya.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inspecció de treball i la seguretat social


Però:

La Inspecció de Treball i Seguretat Social té unes tasques assignades.

integrat en el Sistema de la Seguretat Social

Vostè sap que l'Instituto Nacional de la Seguridad Social s'ocupa de la gestió de les prestacions econòmiques.

En tant que designació incompleta del nom oficial de l’organisme corresponent, s’escriuen amb majúscula designacions del tipus: els Mossos (per els Mossos d’Esquadra). Ara bé, cal no confondre la referència al cos amb la referència als individus que integren el cos –que s’escriuen amb minúscules–, la qual cosa es pot deduir pel context:

És cert que els Mossos tenen unes competències en ordre públic...

Ja he explicat que els mossos han de superar unes proves físiques a l’Escola de Policia.

Considerem genèriques i, per tant, escriurem amb minúscules les designacions incompletes d'organismes i entitats de l'Administració pública i les d'òrgans de gestió públics i privats, com ara agències, ajuntaments, centres, comissions, comissions d’estudi, comitès d'empresa, consells comarcals, consells d'administració, consells generals, consells rectors, consorcis, departaments, direccions generals, grups parlamentaris, instituts, oficines, patronats, secretaries, serveis, tribunals superiors i similars –tret d'Administració, Comissió [Europea], Congrés [dels Diputats], Consell de l'Audiovisual [de Catalunya], Consell [Europeu/d'Europa], Consell Executiu, Consell General [d'Aran], Conselh Generau [d'Aran], Corts [Generals], Estat (però: estat de les autonomies), Generalitat, Govern, Junta [de Portaveus], Mesa, Parlament, Ple, Tribunal Superior de Justícia [de Catalunya] i Unió [Europea]. Per exemple:

Avui s’ha reunit la Comissió de Política Cultural... Però Volia demanar el parer de la comissió per...

Té la paraula, pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió... Però En opinió del meu grup parlamentari...

Això depèn de la Direcció General de Qualitat Ambiental Però No és feina d’aquesta direcció general...

També considerem un genèric el mot partit i, per tant, l’escriurem amb minúscula, sempre que no coincideixi amb el nom oficial del partit a què es refereix. Per exemple:

El nostre partit farà el possible perquè es pugui portar a les Corts espanyoles el debat sobre...

Però:

És amb aquest objectiu que el Partit Popular ha presentat les esmenes a aquest projecte de llei...