2.7. Grafia de les sigles i els acrònims

Entenem per sigla el mot format per totes o algunes de les inicials dels substantius i els adjectius que constitueixen el nom i per acrònim el mot format per grups de lletres o una combinació de lletres i d’inicials dels substantius, els adjectius, les preposicions i les conjuncions. Les sigles s’escriuen amb majúscules i els acrònims amb majúscula inicial, únicament. Per exemple:

PAU [=pla d’actuació urbanística]

Cesca [=Centre de Supercomputació de Catalunya]

Idiada [=Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil]

Les sigles i els acrònims s’escriuen sense punts i en rodona, encara que desenvolupats s’escriguin en cursiva. Per exemple:

Ja sap vostè que tots els DOGC [=Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya] tenen versió en espanyol.

Respectem la flexió de plural que en faci l’orador afegint una s minúscula a la sigla o l'acrònim si s'han format a partir d'un sintagma en singular, però no si s’han format a partir d’un sintagma en plural. Per exemple:

La legislació afecta unes quantes ONG [=organització no governamental] / ONGs.

Els CAP [=centre d’atenció primària] / CAPs estan distribuïts per tot Catalunya.

Ara votarem la resta de les PR [=proposta de resolució] / PRs.

Però:

L’ús de les TIC [=tecnologies de la informació i la comunicació] s’ha estès molt a les escoles.

Les universitats més modernes dels EUA [=Estats Units d’Amèrica] ho avalen.

Les PAU [=proves d'accés a la universitat] es fan al juny.

Cal apostrofar l’article determinat i la preposició de, si escau, davant els que es llegeixen lletra per lletra i comencen per vocal o per una consonant el nom de la qual comença per vocal. Per exemple:

els portaveus d’UGT i de Comissions Obreres han arribat a un acord

els portaveus de la UGT

els representants de la UB

Poden accedir a l’FP...

l’FPAC, l’LGAI, l’FNAC, l'LRSAL, l'N-141...

Pel que fa als que es llegeixen per síl·labes, l’apostrofació segueix les regles generals (si se’n sap el gènere):

l’Incavi
l’IVA
l'UNICEF
la UNESCO
l’UTE
l’USO
la UAB

S’escriuen amb minúscules les sigles i els acrònims lexicalitzats, és a dir, els que ja tenen una certa història i tradició, han fet derivats i admeten plural. Per exemple:

la (o el) covid / la (o el) covid-19
l'euríbor
els ovnis
les pimes
el pin parental
la visa

Si s'esmenten noms i cognoms de persones amb les inicials, els escrivim amb majúscula, punt i espai. Per exemple:

la petició feta per la senyora M. B. S.