2.4. Ús de la cursiva

S’empra la cursiva per a marcar les locucions llatines no catalanitzades (malgrat que el DIEC les entri en rodona). Per exemple:
per capita
a priori
a posteriori
grosso modo
En els noms científics d’espècies animals i vegetals (i, per tant, també les malalties que són designades amb aquests noms) que s’escriuen en llatí, posarem la inicial del substantiu en majúscula, i la de l’adjectiu, en minúscula. Per exemple:
Brucella melitensis
Escherichia coli
Clamydia pneumoniae
S’empra la cursiva per a marcar els mots pronunciats amb èmfasi. Per exemple:
Vostè em deia que si algun dia hagués d’anar a la presó, no li agradaria: estic segur que mai haurà d’anar a la presó.
S’escriuen en cursiva els títols d’obres unitàries (llibres, enciclopèdies) i de publicacions periòdiques, incloses les versions electròniques corresponents. També s'escriuen en cursiva els títols de pel·lícules, d’obres teatrals i espectacles diversos, d’obres d’art (escultures, pintures, etcètera) i obres musicals majors (inclosos els himnes) i els noms de programes de ràdio i de televisió. Per exemple:
Vaig tenir el gran honor de dirigir Els segadors.

Senyor Simó Pujol, vostè no llegeix l’ABC? Segur que el llegeix, segur, i l’Avui també, però l’ABC per descomptat.

Ho pot buscar al Diccionari de la llengua catalana ara mateix, si vol.

Durant la sèrie Poble Nou es va passar un tràiler d’una pel·lícula violenta...

Van finançar l’edició de l’opuscle Cap a una democràcia paritària.
Però considerem una denominació genèrica els noms de les publicacions oficials —diaris oficials, diaris de sessions, butlletins oficials, etcètera—, i els escriurem sempre en rodona i caixa baixa (o en cursiva si se citen en una llengua diferent de la del discurs). Per exemple:
S’ha publicat en el número 23 del diari de sessions del Parlament.

El butlletí oficial del Parlament de Catalunya del 25 de març ho recull.

En el boletín oficial del Estado número 123, del pasado 30 de abril...

Aquesta ordre PCI/154/2019, del 19 de febrer, va ser publicada al boletín oficial del Estado número 64.

Va sortir publicat al diari oficial de la província.
S'escriuen en cursiva i majúscula inicial els subtítols (sovint de caràcter més aviat «literari») que hom dona a determinats informes (per als títols, però, v. 2.8.2.7.2):
l’informe del Síndic de Greuges d’aquest any, Els nostres desarrelats, denuncia la situació...
S’escriuen en cursiva els noms propis de naus (vaixells, avions, submarins, coets...). Per exemple:
el Prestige
l’Enola Gay
el Nautile

S’escriuen en cursiva els mots, les frases fetes i els refranys d’altres llengües pronunciats en la llengua original [v. 4.4.11.4].

També s'escriuen en cursiva les denominacions, en una altra llengua, de tramitacions i de títols de documents oficials que considerem genèrics. Per exemple:

Amb aquesta interpretació de la ley de enjuiciamiento criminal, crec que n'hi ha prou perquè el tribunal valori aquests casos excepcionals.

Ara no volen modificar la llei del deporte.
Però:
Lo que establece la Moció 32/XII, sobre la lluita contra les violències masclistes, no es lo que defiende ahora la señora diputada.
Tanmateix, no cal la cursiva en els noms d'organismes que no es tradueixin o que es tradueixin en part. Per exemple:

Ho vam demanar al Ministerio de Trabajo.
los responsables del Departament d'Empresa y Conocimiento (però: los responsables de la conselleria d'Empresa i Coneixement)
Centre d'Investigació d'Anomalías Congénitas

Posem en cursiva els apartats en lletres d’una enumeració. Per exemple:
l’apartat 3.a de la disposició addicional segona
Excepció: els objectius de la Unió Europea, els posem en xifres aràbigues i amb la lletra en minúscula, sense punt i sense espai, i en rodona. Per exemple:
l’objectiu 5b
Pel que fa a pseudònims, malnoms, renoms i sobrenoms, v. 2.3.

No posem en cursiva els adverbis numerals bis i ter perquè ja són al diccionari, però en canvi mantenim en llatí i en cursiva la seqüència que els segueix: quater, quinquies... Quan apareixen, els posem sense punt i amb un espai entre el número i l’adverbi:
l’article 27 bis regula...