2.8.2.7.2. Informes, estudis, plans, programes i projectes

[v. pàg. 34 de Majúscules i minúscules de la DGPL]

Hi incloem acords, pactes i similars amb nom propi. Per exemple:

Acord per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana

Conveni europeu del paisatge

Objectius de desenvolupament del mil·lenni

Pacte nacional per a l'educació

Hi afegim els manifestos, encara que no siguin documents oficials. Per exemple:
Manifest per La Bressola

Manifiesto por una lengua común

Quan els mots pla i programa són part del nom del document corresponent, s’escriuen amb majúscula inicial i la resta de mots que componen el nom s’escriuen amb minúscules. Per exemple:
Programa per a la reinserció laboral

Pla d’habitatge juvenil

En canvi, quan aquests mots no són part del títol perquè aquest és un nom propi o un lema, s’escriuen amb minúscula i reben el tractament de nom genèric [v. 2.3]. Per exemple:
programa Aura

programa Reactivació Industrial

pla Felipe

programa «Vida als anys»

Escrivim també pla i programa amb minúscula quan acompanyen una sigla o un acrònim que ja inclouen aquests mots:
pla Penta [= Pla d’emergència nuclear de Tarragona]

programa PIRMI [= Programa interdepartamental de renda mínima d’inserció]

Hi afegim els noms que col·loquialment hom dona a certs informes, documents o esdeveniments, encara que no siguin oficials. En aquests casos, escrivim el genèric amb minúscula i el mot següent, com a nom propi, amb majúscula inicial. Per exemple:
operació Tempesta del Desert

operació Catalunya

informe Ibarretxe

cas Palau

Cap comentari: