2.8.2.7.2. Informes, estudis, plans, programes i projectes

[v. pàg. 34 de Majúscules i minúscules de la DGPL]

Les designacions dels informes, plans, programes i projectes les considerem sempre genèriques, encara que coincideixin amb el nom oficial, i, per tant, les escrivim amb minúscula. Per exemple:

informe del Síndic de Greuges sobre la segregació escolar a Catalunya

pla d’habitatge juvenil

pla estadístic de Catalunya 2023-2028

programa per a la reinserció laboral

Però s'escriuen en cursiva i majúscula inicial els subtítols (sovint de caràcter més aviat «literari») que es dona a determinats informes. Per exemple:

l’informe del Síndic de Greuges d’aquest any, Els nostres desarrelats, denuncia la situació...

També hi incloem acords, enquestes, estratègies, manifestos, pactes i similars. Per exemple:

acord per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana

conveni europeu del paisatge

enquesta de participació i necessitats culturals

manifest per La Bressola

manifiesto por una lengua común

objectius de desenvolupament del mil·lenni

pacte nacional per a l'educació

Quan els mots pla i programa van seguits d'un nom propi o un lema s'escriuen igualment amb minúscula, però respectem la majúscula d'aquest nom propi [v. 2.3]. En cas de més d'un sintagma o d'un sintagma complex, s'escriuen entre cometes. Per exemple:

pla Felipe

programa Aura

programa Reactivació Industrial

programa «Salut i escola»

projecte de recerca «Educació i salut menstrual»

Escrivim també pla i programa amb minúscula quan acompanyen una sigla o un acrònim que ja inclouen aquests mots:

pla Penta [= Pla d’emergència nuclear de Tarragona]

programa PIRMI [= Programa interdepartamental de renda mínima d’inserció]

Hi afegim els noms que col·loquialment hom dona a certs informes, documents o esdeveniments, encara que no siguin oficials. En aquests casos, escrivim el genèric amb minúscula i el mot següent, com a nom propi, amb majúscula inicial. Per exemple:

cas Palau

informe Ibarretxe

operació Catalunya

operació Tempesta del Desert