4.2.2.1. Models de conjugacions regulars

[v. pàg. 23 de la Proposta... de l'IEC]

I: CANTAR - II: PERDRE, TÉMER - IIIa: SERVIR - IIIb: DORMIR

Present de subjuntiu


Les formes de la 1a. i la 3a. persones del singular dels verbs de la II conjugació realitzades en [e] per alguns oradors occidentals les transcrivim amb a. Per exemple:

puga (per pugu[e])
vulga (per vulgu[e])

La forma de la 1a. persona del singular dels verbs de la IIIa conjugació que alguns oradors occidentals fan en -isco la transcrivim -isc. Per exemple:

servisc (per servisco)
traduïsc (per traduïsco)