4.3.2. Ordre de col·locació dels sintagmes

L’ordre dels sintagmes, el respectem sempre, encara que sigui impropi o forçat (per embarbussament, per exemple, quan no és volgut), llevat que la frase en quedi clarament perjudicada, fins al punt que sigui inintel·ligible. Per tant, encara que atempti contra la lògica gramatical, deixarem discontinus els components de frases com ara les que donem tot seguit, perquè si ho canviàvem podríem modificar el sentit que l’orador o oradora hi ha volgut donar:

Parlem de, concretament, la qualitat.

Aprofito per –amb la benevolència del senyor president– felicitar...

En aquests darrers dies, m’imagino que vostè deu haver tingut oportunitat de conèixer diverses informacions publicades en jo diria que tots els mitjans de comunicació...

Quines són les mesures que vostè vol subministrar a aquells que tenen la responsabilitat d’adquirir els paquets cinematogràfics, per tal de, dins la mesura del possible, evitar la proliferació de continguts de violència explícita?

Fa falta que hi hagi gent en condicions de, un cop interrompuda la programació, posar-se davant la càmera i poder conduir amb garantia un informatiu especial.

També demanem al Govern que incentivi la recerca històrica al voltant de la repressió i l’antifranquisme per, sobretot, promoure la divulgació i el coneixement davant de les pròximes i futures generacions.

Voldria acabar fent algunes observacions a la sens dubte esbiaixada visió del territori que té el senyor diputat.

L’ordre de col·locació de l’adjectiu, el respectem. Per exemple:
les esmenes següents / les següents esmenes

També respectem l’ordre de col·locació de l’expressió i escaig [v. també 4.4.11.3]. Per exemple:
vint i escaig esmenes / vint esmenes i escaig