4.3.1. Concordança

La manca de concordança, la corregim. Per exemple:

L’esmena número 7 i número 9 serà votada ara. Per Les esmenes número 7 i número 9 seran votades ara.

Aquesta moció i la següent, del Grup Socialistes, la debatrem tot seguit. Per Aquesta moció i la següent, del Grup Socialistes, les debatrem tot seguit.

N'exceptuem, però, els casos en què el substantiu és un nom col·lectiu. Si l'orador fa el verb en plural, l'hi respectarem. Per exemple:

La majoria opinen que caldria presentar una proposta alternativa.

El Grup de Convergència i Unió presentarem aquesta esmena d'addició.

Concordança dels participis passats amb el complement acusatiu: en respectem l’ús que en fa l’orador/a. Per exemple:

Aquesta qüestió, ja l’hem debatut / debatuda abans.

En el cas d’haver-hi, respectem l’orador/a. Per exemple:

Hi ha / Hi han molts problemes per resoldre.


En els casos d’oracions pronominals, el verb el farem concordar necessàriament amb el subjecte gramatical de la frase en nombre i persona, encara que aquest no coincideixi amb el subjecte lògic. Per exemple:

Es debat proposicions no de llei. Per Es debaten proposicions no de llei.

Es ven cases. Per Es venen cases.