4.2.2.4.4. Construccions diverses

Perífrasis d’obligació amb tenir que i haver-hi que, les corregim, respectivament, per haver de i caldre. Per exemple:

Hi ha que fer una sessió informativa. Per Cal fer una sessió informativa.

Això tenia que haver-ho dit abans. Per Això havia d’haver-ho dit abans.
Perífrasis amb tenir de, les respectem. Per exemple:
Té d’assumir la seva responsabilitat.
Construccions amb el verb deure en sentit d’obligació, les corregim, excepte quan ho pronuncia un orador o oradora que pertany a l’àmbit del valencià. Per exemple:
Aquesta moció deuria ser aprovada. Per Aquesta moció hauria de ser aprovada.
Ús d’altres formes verbals en lloc del verb deure en sentit de probabilitat, les corregim. Per exemple:
Ho hauran fet per treure’s de sobre el problema. Per Ho deuen haver fet per treure’s de sobre el problema.

Alguna cosa ha de fallar, perquè realment –i ho esmentava abans el senyor Bosch també–, doncs, hem tornat al sometent, i pensem que no és un bon model de policia. Per Alguna cosa deu fallar, perquè realment –i ho esmentava abans el senyor Bosch també–, doncs, hem tornat al sometent, i pensem que no és un bon model de policia.

Serien set o vuit persones, les que ho van signar. Per Devien ser set o vuit persones, les que ho van signar.
Anar a (amb valor de verb auxiliar) + infinitiu, ho corregim per la forma del futur simple que correspongui en casos com ara:
La vicepresidenta agafarà la presidència perquè jo vaig a fer la pregunta. Per La vicepresidenta agafarà la presidència perquè jo faré la pregunta.
O bé, en altres casos, per la forma més adequada:
Sàpiguen que això que semblava que no anava a passar finalment ha passat. Per Sàpiguen que això que semblava que no passaria / que no havia de passar / que no podia passar finalment ha passat.

Ara anem a votar les esmenes transaccionals. Per Ara votem les esmenes transaccionals.
Estar + gerundi, ho respectem en tots els casos. Per exemple:
Estem cridant a votació.
Portar (amb valor d'auxiliar) + gerundi, ho respectem. Per exemple:
La comissió porta vint anys funcionant.
També respectem l’ús del verb portar (o dur) + expressió de temps + sintagma adjectival o preposicional. Per exemple:
El fet que el Consell de Governs Locals porti inactiu més de dos anys ha perjudicat els petits municipis.

Portem quasi una hora de debat.
Venir + gerundi, ho corregim per la forma personal que correspongui del verb en gerundi, sempre que no representi una alteració excessiva del text. Per exemple:
Es vénen fent actuacions de tot tipus. Per Es fan actuacions de tot tipus.
Venir a + infinitiu, ho respectem, perquè introdueix un matís diferent. Per exemple:
Es va instituir per decret aquesta comissió, que venia a dir que la CARIC ja no tenia sentit d’existir.
Alternances ser / ésser / esser i ésser / estar: respectem totes les construccions, encara que alguna sigui considerada poc genuïna o estranya. Per exemple:
està previst / és previst
estem aquí / som aquí
Però corregim l’ús d’estar en casos d’error clar o absolutament estranys:
La llei va estar aprovada pel Parlament. Per La llei va ser aprovada pel Parlament.

Entenem nosaltres, des d'ONCE, que és més de l'àmbit sanitari, on estan aquests recursos. Per Entenem nosaltres, des d'ONCE, que és més de l'àmbit sanitari, on hi ha aquests recursos.
Respectem les construccions pseudopassives. Per exemple:
Les esmenes a presentar pels grups...

Això s’ha dit pel / per part del conseller...

2 comentaris:

Anònim ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
lingüistes agt ha dit...

Els comentaris anònims no els contestem. Si voleu una resposta, us podeu identificar o ens podeu escriure a: linguistes_agt@parlament.cat.

Gràcies.