4.2.2.4.1. Infinitiu

Respectem els verbs derivats de tindre, valdre i vindre. Per exemple:

mantindre
sostindre
equivaldre
prevaldre
previndre
intervindre

Admetem l’alternança de les preposicions a o de amb les proposicions de règim en les oracions subordinades substantives d’infinitiu. Per exemple:

Insisteix a/en parlar de les esmenes...

Sembla que tothom està d’acord a/amb votar la proposta...

Comptàvem a/de/amb presentar avui la moció però...

Respectem tant els infinitius amb funció verbal precedits d’article com els infinitius substantivats. Per exemple:

El fer-ho ens portarà problemes.

Hi ha d’haver un equilibri entre l’actuar i el no arribar a riscos excessius.

És més vell que l’anar a peu.

Respectem les oracions subordinades temporals i causals d'infinitiu introduïdes per al. Per exemple:
Al parlar dels arxius hem de fer referència...

1 comentari:

Maria Rosa Duran ha dit...

[no +] haver + participi:
"Home, si aquesta és la resposta, no haver cridat tant aleshores"
Sembla difícil corregir-ho sense alterar gaire el text i sense afegir-hi un matís que no podem estar segurs que l'orador/a hagi volgut expressar.
"no hauria d'haver cridat tant aleshores" / "no calia que cridés tant aleshores" / "hauria valgut més que no cridés tant aleshores"...