4.2.1.8.2. Les formes febles

[v. pàg. 22 de la Proposta... de l'IEC]

Respectem l'ús de la forma plena mos. Per exemple:

Mos diuen que ho faran però no ho fan.

Doneu-mos una raó per a no fer-ho.

Corregim les combinacions pronominals no admeses en l’estàndard general i restituïm els pronoms quan cal. Per exemple:
l’hi donaré per la hi donaré

Es corregeix l’omissió indeguda de pronoms àtons.
veure[Ø] per veure-hi

Els que Ø estiguin a favor... per Els que hi estiguin a favor...

repeteixo per ho repeteixo [v. 2.1.1]

insisteixo per hi insisteixo

diguem per diguem-ne

si no recordo malament per si no ho recordo malament
En canvi, no cal el pronom:
si vostè agafa un full per veure quina ha sigut l’evolució de cada un dels centres per separat o, si vol, quin ha sigut el funcionament del conjunt d’hospitals a Catalunya

ho farem perquè quedi constància, ja dic, de totes les proves que s’han dut a terme
No considerem admissible en les transcripcions de les sessions parlamentàries la caiguda de la erra final dels verbs de la 2a. conjugació acabats en -er àton seguit de forma pronominal feble. Per exemple:
convènce-us per convèncer-vos

conèixe’t per conèixer-te
Mantenim els pleonasmes quan hi ha desplaçament de l’element pronominalitzat [v. 2.1.1]. Per exemple:
Si a més a més a això hi afegim que els fa por...

I a això hi ha contribuït Televisió de Catalunya.

En aquest pla hi estan representats...

La següent pregunta la formula...

A aquest tothom li va dir...
En canvi, eliminarem el pronom feble quan no hi ha desplaçament del complement. Per exemple:
Me n’alegro moltíssim que a través d’aquesta proposició s’hagi pogut arribar a això.

En tot cas, en faig lliurament a la Mesa de la transacció.
Però el mantindrem en el cas de pronoms personals forts, fins i tot els de tercera persona, i en el cas del datiu. Per exemple:
A nosaltres ens ho han ben assegurat.

A mi m’han dit que vindrien.

A vostè no li ha dit ningú que això era un error?

A ell li agrada molt presentar plans de xoc.

Li vull recordar al senyor Ferran que el consell ha aprovat el pla...
També el suprimirem en les construccions de relatiu que duen un pronom feble correferent del relatiu. Per exemple:
Convidem tots els grups d’aquesta cambra a subscriure aquesta nova proposició no de llei, en la qual s’hi [s’]estableix tot això.