4.2.1.8.1. Les formes fortes

[v. pàg. 21 de la Proposta... de l'IEC]

Les formes de preposició + pronom fort se substitueixen, sempre que no representin una alteració excessiva, pels pronoms febles corresponents. Per exemple:

creure en ell per creure-hi

fer se càrrec d’ell per fer-se’n càrrec