4.2.1.8.1. Les formes fortes

[v. pàg. 21 de la Proposta... de l'IEC]

Es respecten les variants dialectals dels pronoms personals forts nosaltres i vosaltres pròpies dels registres informals. Per exemple:

nosaltros, nosatros, nosatres, naltres, naltros, nantres, nantros, natres, natros, noltros, mosaltros, mosatros, moatros, matros

vosaltros, vosatros, vosatres, valtres, valtros, vantros, vatres, vatros, voatros, voltros


Es respecta l’ús dels pronoms forts de tercera persona per a designar també entitats no humanes o inanimades. Per exemple:

Vam parlar amb els joves emprenedors i finalment vam decidir confiar en ells.

S’han substanciat diverses propostes, però cada una d’elles l’ha defensat un grup diferent.

Van presentar un escrit de reconsideració a la Mesa; en ell es demana la no admissió a tràmit.