4.2.1.1.3. L'«article neutre»


Respectem l’ús de l'anomenat «article neutre» lo. Per exemple:

Lo que deia anteriorment el meu grup...
Però no en les oracions de relatiu no restrictives (explicatives):
Ha entrat a registre, lo qual vol dir que ho votarem. Per Ha entrat a registre, la qual cosa / cosa que vol dir que ho votarem.