3.6. Supressions

Si l’orador o oradora demana que no consti en el diari un mot, una expressió o una part de la seva intervenció i el president o presidenta no s’hi oposa, cal posar-hi l’acotació corresponent, llevat que susciti comentaris posteriors [v. Manual de redacció, 4.5.3].

No han de constar en el diari els mots que adreça el president o presidenta als diputats abans de començar la sessió, ni tampoc els que pronuncia després de les fórmules de votació [v. Manual de redacció, 4.2 i 4.3.7]:

Bon dia, senyores i senyors... / Si fan el favor de seure, podríem començar la sessió... Comencem la sessió de Política Territorial d’avui.

Vots a favor? Poden seure / Abaixin el braç.