2.8.2.7.1. Títols de documents oficials, de normes i de les tramitacions corresponents

[v. pàg. 32 de Majúscules i minúscules de la DGPL]

Entenem que són documents oficials i que, per tant, s’escriuen amb majúscula inicial únicament:

Acta única

Carta europea

Constitució espanyola

Codi penal

Declaració universal dels drets humans

Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya

Estatut d’autonomia

Llibre blanc de la gent gran amb dependència

Tractat constitucional / d’adhesió / de reforma institucional de la Unió Europea (però: constitució europea)

Però les propostes de resolució que no tenen número de tramitació no les escrivim amb majúscula:

No acceptem la proposta de resolució núm. 4, presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí

Cap comentari: