2.8.2.7.1. Títols de documents oficials, de normes i de les tramitacions corresponents

[v. pàg. 32 de Majúscules i minúscules de la DGPL]

Considerem genèriques i, per tant, escrivim amb minúscules les designacions de títols de documents oficials, de normes i de les tramitacions corresponents, com ara agendes, comptes generals, dictàmens, dictàmens de comissió, decrets, estudis, informes, informes de ponència, lleis, mocions, ordres, plans, programes, projectes de llei, proposicions de llei, propostes de resolució, reglaments, resolucions i similars, tret de quan són citats amb el número d'ordre i la data o la legislatura. Per exemple:

l'agenda 2030

la llei de política lingüística del 83

La Llei 1/1998, de política lingüística, estableix... Però La llei de política lingüística obliga les corporacions...

La Moció 7/XIV, sobre l'assoliment dels objectius de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic... Però La moció del Parlament de Catalunya sobre l'assoliment dels objectius de transició energètica que estableix la llei del canvi climàtic...

El Decret 63/1988, del 28 de març, estableix... Però Han llegit el que diu el decret? Que no es podrà...

L'Informe de fiscalització 4/2022, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2021, assenyala... Però L'informe de fiscalització sobre les eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2021 assenyala...


Únicament escrivim amb majúsucula inicial els documents oficials següents:

Acta única

Carta europea

Constitució [espanyola]

Codi civil / Codi penal

Convenció sobre els drets de l'infant

Declaració universal dels drets humans

Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya

Estatut [d’autonomia de Catalunya]

Reglament [del Parlament de Catalunya]

Tractat [constitucional / d’adhesió / de reforma institucional de la Unió Europea] (però: constitució europea)