2.8.1.2. Formes protocol·làries de tractament

[v. pàg. 16 de Majúscules i minúscules de la DGPL]

Escrivim amb minúscules tots els tractaments protocol·laris. Per exemple:

Gràcies, honorable senyora consellera. Ara té la paraula l’il·lustre diputat senyor Carnicer i Vidal.