2.8.1.1. Càrrecs oficials i títols nobiliaris

[v. pàg. 15 de Majúscules i minúscules de la DGPL]

Però:

el síndic de greuges
el síndic de comptes
l’oïdor de comptes
el defensor del poble
el secretari d'estat