2.2.1. El guionet

S'escriu un guionet en els conjunts formats per un substantiu o un adjectiu precedit de l’adverbi no que han assolit un alt grau de lexicalització. Per exemple:

no-adoctrinament
pacte de no-agressió
el no-alineament, els països no-alineats
la no-bel·ligerància, les nacions no-bel·ligerants
persones no-binàries, gènere no-binari
la no-discriminació
la no-ingerència
el principi de no-intervenció [dret i política internacionals]
el no-jo
el no-res [filosofia]
la no-violència, els no-violents
prosa de no-ficció
els no-creients
la no-figuració, l’art no-figuratiu

Però:
la no compareixença
la no existència
la no obligatorietat
la no submissió
tractat de no proliferació nuclear
els no fumadors
els no residents
una organització no governamental
un pres no violent

S'escriuen amb guionet els mots formats per prefixació en què un prefix s’adjunta a una expressió lexicalitzada formada per un nom i els seus complements o a un mot que ja porta guionet. Per exemple:

ex-secretària primera
vice-primer ministre
sub-directora general
ex-alts càrrecs
pre-Segona Guerra Mundial
pro-dret de vaga
anti-nord-americà

No porten guionet els prefixos que es repeteixen, si no és que la paraula ja en porta. Per exemple:

antianticapitalista
postpostmodernitat
prepreelectoral

Però:
nord-nord-americà

Quan es produeix un truncament d’un prefix en compostos formats a la manera culta que es coordinen, s'escriu amb guionet el prefix truncat. Per exemple:

informar de les infra- i sobreocupacions
el control pre- o postoperatori

Però si el prefix s'ha lexicalitzat no s'escriu amb guionet ni es marca amb cometes. Per exemple:

Els països més exitosos treballen molt més la pre que la post.
La variació té a veure amb l'àmbit micro, l'àmbit meso i l'àmbit macro.

Quan el guionet uneix elements formats per més d'un mot, es deixa un espai abans i després del guionet. Per exemple:

la carretera Santa Coloma de Farners - Girona
el tren de Lleida - la Pobla de Segur
la regió de Castella - la Manxa
En tots els altres casos, no es deixen espais a banda i banda del guionet. Per exemple:
l’autopista Terrassa-Manresa
el canal Segarra-Garrigues
l’etapa educativa zero-tres anys
el període de 1990-95
els agricultors que pertanyen a IACSI-Asaja
la Comissió Bilateral Estat-Generalitat
S'empra guionet per a separar la e d’electrònic/a dels termes a què han donat lloc les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Per exemple:
Administració-e
correu-e
economia-e
e-Cristians

Però si es diuen en anglès, es deixa la e enganxada al mot, la inicial del qual posarem en majúscula, tret d’email, que s’escriu tot en minúscula.

eEconomy
eHealth
eLibrary
email
[V. també 4.4.10.3, Compostos lexicalitzats.]

Pel que fa als cicles formatius i els certificats d'idiomes, no s'empra guionet per a separar les lletres de la xifra aràbiga. Per exemple:
I2
P3
FP2
C2
No s'empra tampoc guionet en les línies de mitjans de transport (metro, autobús, ferrocarril, tramvia...) per a separar les lletres de les xifres aràbigues. Per exemple:
R3
H8
T4
L2
S1

No s'empra tampoc guionet en les terminals dels aeroports per a separar les lletres de la xifra aràbiga. Per exemple:

T1 (el Prat)
T4S (Barajas)
T2G (Charles de Gaulle)

En canvi, sí que s’empra en els casos de dates assenyalades que es designen amb la lletra del mes i la xifra del dia. Per exemple:

11-M
23-F
11-S

S'empra guionet en el nom de les vies urbanes i interurbanes per a separar les lletres de les xifres. Per exemple:

N-340
AP-7
C-55
B-30