2.1.8. Ús dels parèntesis

S'empren els parèntesis només si són part del títol d’un text:

Cal recordar el preàmbul de la llei de l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (Idiada).

Per a la defensa de la proposició no de llei per a demanar un estudi sobre la desviació del torrent del Vall, de Moià (Bages), té la paraula...
Quan es fa referència a un precepte, s’omet el parèntesi que acompanya l’apartat o la lletra:
Plantegem la supressió de la lletra a del punt 3 de l’article 57.

Votarem en contra de l’apartat 2.f de la proposició no de llei.