2.1.4. Ús dels punts suspensius

S’empren els punts suspensius per a marcar petites pauses o interrupcions del discurs:

Però és que en el seu discurs, en el seu discurs... (Veus de fons.) Sí, senyor Obiols, ara dic per què.

La senyora diputada em demana la paraula per...?

Rafael Ribó i Massó
Senyor president, senyores i senyors diputats..., vostè, senyor Pujol, ens ha dit [...]
S’empren els punts suspensius per a marcar els anacoluts. Si el discurs continua fent referència al mateix tema, s’empren punts suspensius i coma:
Més ràpid no es podia anar, des d’un punt de vista..., ni es pot demanar cap tipus de responsabilitat.

Estem debatent aquí això, i altres coses, només pel fet..., perquè ens trobem entre períodes de sessions.

Em penso que hem d’admetre, i a mi m’agradaria que en aquest cas la consellera de Governació..., vull sentir si ho admet, espero que ho admeti...
Quan l’orador o oradora ha estat interromput però no ha tallat el seu discurs, no posem espai darrere els punts suspensius de la represa. Per exemple:
Rafael Ribó i Massó
Senyor president, això és el que vostès plantegen sobre la línia 9, desmuntant la línia 9, sobre el sistema públic, fins ara, de la xarxa metropolitana de Barcelona, i, per tant, desconnectant-la del que és la seva gestió i, sobretot...
El president
Senyor diputat...
Rafael Ribó i Massó
...de l’hàbit normal de pagament d’infraestructures...
El president
Senyor diputat...
Rafael Ribó i Massó
...i de costos d’explotació.
Si el paràgraf s'interromp en el moment que es fa una citació, posem les cometes abans dels punts suspensius en la represa. Per exemple:
Sara Vilà Galan
I això ens estranya, a més a més, tenint en compte que s'aprovarà segurament el punt 3 d'aquesta proposta de resolució, en la qual hem arribat a la transacció amb Convergència i Unió, que és: «Mantenir la gestió de la planta i la direcció clínica d'oncohematologia dins de l'Institut Català de la Salut...»
El president
Moltes gràcies, senyora diputada.
Sara Vilà Galan
«...amb l'aliança estratègica amb l'Hospital de la Vall d'Hebron.»