4.4.11.4. Estrangerismes pseudocatalanitzats i barbarismes

Els estrangerismes pseudocatalanitzats i els barbarismes usuals de la parla col·loquial que tenen equivalents inequívocs en català es corregeixen. Com ara:


algoperalguna cosa / una cosa / res
apoiarperdonar suport
apoiar-seperrecolzar-se / repenjar-se
apremiarperapressar / constrènyer
apretarperestrènyer / collar / escanyar / ajustar / prémer / pitjar / apressar / comprimir / pressionar [v. 4.4.11.1]
colindantperconfrontant / contigu
colmatar / colmatacióperreblir / rebliment
cuidadopercompte / cura
culebrot / culobrotperserial [v. 4.4.11.4]
cupoperquota (=aportació econòmica establerta) [v. 4.4.11.1]
despreciar / desprecipermenysprear / menyspreu
devengarpermeritar
escuetperconcís / breu
escuetamentperbreument / amb concisió
novedóspernou / innovador
pateraperpastera
paulatinamentpergradualment / progressivament / lentament
picoperescaig [v. 4.3.2; respectem l’ordre de col·locació del mot que ha fet l’orador]
recabarperrecaptar / demanar
salvetatperexcepció / reserva / precisió
solventarpersolucionar / resoldre
subsanarpersolucionar / esmenar / resoldre / corregir
tamanypermida / dimensió / grandària
telebasuraperteleporqueria [v. 4.4.11.1]
televisió basurapertelevisió porqueria [v. 4.4.11.1]