4.4.10.2. Construccions indegudes, per calc, que rebutgem

Les construccions rebutjades unànimement en l’estàndard general, les corregim. Com ara:

a fi de comptesperal cap i a la fi, al capdavall
a lo millorperpotser
a totes llumspersens dubte
al front deperal capdavant de
avui per avuiperara com ara, ara per ara
com no?perper descomptat, naturalment
contra més / contra menyspercom més / com menys
en ordre aperper tal de
faltaria méspernomés faltaria
per quantperja que
per suposatperper descomptat
primer que totperprimer de tot
quan abans millorpercom més aviat millor
sempre i quanpersempre que
tal i compertal com
tal i qualpertal i tal