6.2.3.3. Els demostratius

No accentuem els pronoms demostratius este, ese, aquel i derivats, si no és que existeix un risc clar d’ambigüitat.

esta ha sido una interpelación sumamente provechosa

(però: ésta mañana se aprobará, per no confondre’l amb esta manaña se aprobará)